Archiv pro rubriku: Zákony

Kdy máte nárok na pracovní volno?

Někdy nastane okamžik, kdy nemůžete přijít do práce a tak si vezmete dovolenou. Podle zákoníku práce ale existují případy, kdy vám je zaměstnavatel povinen dát volno a někdy dokonce i zaplatit. Pojďme se podívat na to, kdy na takové pracovní volno máte nárok:

Svatba
Pokud se budete vdávat nebo ženit, je vám zaměstnavatel povinen dát 2 dny volna. Pozor ale pouze jeden den vám zaplatí. Nárok na den volna mají také rodiče nevěsty a ženicha.

Narození dítěte
Pokud pojede s partnerkou do porodnice a zpět domů, musí vám zaměstnavatel dát volno a také ho proplatit (za předpokladu, že si ho vyberete jen na nezbytně nutnou dobu). Pokud chcete zůstat u porodu, máte podle zákoníku práce nárok na volno ale bez náhrady mzdy.

Úmrtí a pohřeb
V případě úmrtí vašeho manžela, manželky, partnera nebo dítěte, musí vás z práce na uvolnit na 3 dny a tyto dny také proplatit. Jeden z těchto dnů je vyhrazen na den pohřbu. V případě úmrtí rodiče nebo sourozence, máte nárok na 2 dny placeného volna (z toho jeden den připadá na pohřeb). Pokud ale bude zařizovat pohřeb někdo jiný než vy, máte nárok pouze na 1 den placeného volna.

Návštěva lékaře
Zaměstnavatel vám nesmí bránit návštěvě lékaře v pracovní době a dobu, kdy budete na vyšetření vám také musí zaplatit. Pozor ale pouze na nezbytně nutnou dobu (nemůžete kvůli několika hodinám vyšetření chybět celý den).

Pokud půjdete jako doprovod s dítětem k lékaři, máte nárok až na jeden den placeného volna. Platí to také v případě, když doprovázíte svého partnera a rodiče.

Stěhování
V případě stěhování z osobních důvodů, máte nárok maximálně na 2 dny neplaceného volna. Pokud se stěhujete v zájmu zaměstnavatele, pak máte nárok na 2 dny placeného volna.

Hledání nového zaměstnání
Pokud jste ve výpovědní lhůtě a hledáte si nové zaměstnání, pak máte nárok na 0,5 dne neplaceného volna týdně.

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

 • svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek
 • v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu
 • má být předvedena podle jiného právního předpisu
 • utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence
 • při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče jejímu zákonnému zástupci
 • byla dopadena na základě pronásledování prováděném příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru

Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření.

Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné obdobné zařízení, ve kterém je tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo na základě souhlasu zákonných zástupců anebo opatrovníka. Zákonný zástupce, opatrovník nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení osoby sama, má tato osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník povinnost uhradit náklady převozu. Policie zajištěnou osobu, která utekla z výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, převeze na nejbližší záchytné pracoviště diagnostického ústavu, pokud není školské zařízení, z něhož osoba utekla, blíže než toto záchytné pracoviště.

V kterých případech má policista právo zastavit a prohledat vozidlo?

Policista České republiky má právo zastavit a prohledat vozidlo tehdy pokud:

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu
 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících
 • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází
 • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin
 • pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky
 • pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
 • pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností
 • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku výše uvedené věci a osoby nacházejí

Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.

Pravomoci policisty České republiky v případě prokázání totožnosti

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti.

V kterých případech vás může legitimovat policista České republiky?

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

 • podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky
 • bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit
 • od níž je požadováno vysvětlení
 • odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím
 • zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události
 • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu
 • která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
 • při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti

 

Nový občanský zákoník 2014 – přehled novinek, online ke stažení

Přinášíme Vám ke stažení úplné znění zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, který vstupuje v účinnost od 1.1.2014.

stáhnout nový občanský zákoník 2014 (PDF 3,5 MB)

.


Podívejme se krátce na nejzásadnější změny, které nám nový občanský zákoník přinesl:

 • Nově půjde zavést do smlouvy smluvní pokutu. Tu však může soud, uzná-li jí za nemravnou, snížit.
 • Nově nepůjde po skončení pracovního poměru nechávat bývalého zaměstnance obývat služební byt.
 • Pozemek a na něm postavený dům budou mít jednoho společného majitele. Předejde se tak různým konfliktům majitelů. Stávající stav zůstane zachován, jen s tím rozdílem, že majiteli domu vznikne předkupní právo na pozemek na kterém stojí.
 • Předávání nájemní smlouvy bude složitější. Nově nebude stačit, když třeba babička přihlásí vnuka k trvalému pobytu v státním bytě, který pak po smrti babičky zde bude bydlet. Bude potřeba souhlasu protistrany. Jinak má vnuk dva roky k dobru a pak se musí vystěhovat.
 • Pronajímatel nemá nově povinnost zajistit náhradní ubytování, novela tento termín nezná. Pokud nájemník třeba hrubě poruší smluvené povinnosti, má smůlu.
 • Pokud nájemce v místě nájmu způsobí trestný čin, může to být důvod k výpovědi.
 • Je-li to nutné, může vstoupit pronajímatel do pronajatého bytu.
 • Pronajímatel má právo určit, aby žil v bytě je určitý počet osob v závislosti na jeho velikosti.
 • V pronajatém bytě může bydlet jen smluvení nájemníci, vyjma partnerů jejich dětí a děti osvojených. Pokud nájemník bude chtít vzít do bytu další lidi, musí to ohlásit pronajímateli.
 • Byly zrušeny tabulky, které určují pevné částky za újmu na zdraví.
 • Pokud vám na dovolené cestovní kancelář nesplní co stojí ve smlouvě, a vy tak nebudete mít očekávanou radost z dovolené, můžete se domáhat odškodnění.
 • Pokud si koupíte v dobré víře kradenou věc, zůstane vám. Jsou však určité výjimky. Třeba pro věci koupené v obchodě, bazaru nebo zastavárně.
 • Pokud někomu úmyslně zničíte něco pro dotyčného cenného, byť to byla třeba jen rodinná fotografie za 15 korun, musíte mu uhradit tzv. cenu zvláštní obliby. Zajímavé bude tuto cenu určovat.
 • Pořád se hádáte se sousedem o to, jestli jablka z jeho jabloně spadlá na váš pozemek jsou jeho nebo ne? Nemusíte, jsou totiž vaše.
 • Pokud použije manžel nebo manželka část společného jmění ve výši, kterou nelze považovat za běžnou, na podnikání, může se partner, který k tomu nedal souhlas obrátit na soud s žádostí o vyslovení neplatnosti takového jednání.
 • Zvířata nebudou jen věci, ale živé bytosti.
 • Bude možné zřídit výměnek třeba pro rodiče.
 • Dluhy zemřelého se budou přebírat celé, ne jen do výše dědictví.
 • Rodič bude moci část majetku převést do svěřeneckého fondu. Až dětem bude 18, mohou si majetek převzít.
 • Bude moci v závěti udělit konkrétní odkaz lidem nebo institucím.
 • Rozšiřuje se okruh dědiců ze ze čtyř na šest. Dědit budou moci prarodiče, sestřenice nebo bratranci. Dědit může také stát.
 • Zákon nově umožňuje do závěti přidávat podmínky.
 • Je zcela zrušena možnost člověka zbavit svéprávnosti. Tu lze jen omezit a to pouze na omezenou dobu.
 • Pokud zletilý očekává své narušení schopnosti jednat, třeba vlivem nemoci, může učinit předběžné prohlášení, v kterém uvede, jak se s ním má zacházet.
 • Nově půjde adoptovat dospělého.
 • Pokud nezletilý, starší 16-ti let, přesvědčí soud, že je schopen se stát zcela svéprávným, může jej soud učinit předčasně zletilým. To se hodí zejména pro mladé podnikatele, za které doposavad jednali rodiče.
 • Dítě nepůjde do dětského domova umístit na neurčito. Vždy maximálně na tři roky. Cílem je vracet děti zpět do rodinného prostředí.
 • U sezdaného páru má otec právo na popření otcovství po dobu 6-ti let. U nesezdaného páru pak půl roku.
 • Adopce dětí odnošené náhradní matkou nejsou nijak ošetřené. Pokud neplodnému páru odnosí dítě příbuzná, může si pár dítě osvojit.

Živnostenský zákon 2012 – připravované změny

Nedávno vláda odsouhlasila novelu živnostenského zákona, kterou předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hlavním cílem novely je snížit podnikatelům administrativu a přinést úspory ve výši až 270 miliard korun. V současné době je novela ve schvalovacím procesu. Musí ji ještě projednat poslanecká sněmovna a senát. Může se proto v mnohém ještě změnit.

Hlavní navrhované změny:

 • Provozovny již nebudou muset být označovány idenntifikačním číslem.
 • Na živnostenském úřadě bude možné nahlašovat změny údajů, které dosud podnikatelé nahlašují správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu a zdravotní pojišťovně
 • Podnikatel již nebude muset nahlašovat změny, které jsou už zanesené ve veřejných registrech (obchodní rejstřík)
 • Podnikatelé nebudou muset oznamovat změny adresy místa podnikání, pokud současně mění bydliště na totožnou adresu.
 • U živnosti vázané Péče o dítě do tří let věku v denním režimu se rozšiřuje odborná způsobilost o odbornou kvalifikaci k výkonu povolání učitele mateřské školy a o dílčí kvalifikaci pro činnost chůvy.

Nový zákoník práce 2012 – změny od ledna 2012

Pojďme se podívat co nás čeká pokud senátem projde připravovaná novela zákoníku práce.

Odstupné

V případě výpovědi ze strany zaměstnavatele (například z důvodu organizačních změn) by se mělo odstupné nově stupňovat podle délky trvání pracovního poměru.

 • odpracováno méně než 1 rok = odstupné 1 průměrný měsíční plat
 • odpracováno od 1 do 2 let = odstupné 2-násobek průměrného měsíčního platu
 • odpracováno více než 2 roky = odstupné 3-násobek průměrného měsíčníhoi platu

Pracovní poměr na dobu určitou

Nově bude možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat až na 3 roky. Tutéž pracovní smlouvu bude možné prodloužit maximálně 2x.

Dohoda o provedení práce

Místo dosavadních 150 hodin půjde na dohodu o provedení práce odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za kalendářní rok.

Nevýhodou pro mnoho lidí bude nutnost platit sociální a zdravotní pojištění a to v případě pokud příjmy z dohod o provedení práce přesáhnou 10 000 Kč.

Výpověd z důvodu nedodržení léčebného režimu

Zaměstanci v pracovní neschopnosti, který nedodržuje léčební režim, bude nově možné dát výpověď.

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

Zaměstnavatel bude moci přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli ale jen po vzájemné dohodě (může být pouze ústní formou).

Práce přesčas

Zaměstnavatel již nebude muset zaměstnanci poskytovat za práci přesčas 25% příplatek nebo možnost čerpání náhradního volna. Příplatky za práci v noci a o víkendech bude možné dohodnout s každým zaměstnancem individuálně.

Zkušební doba pro vedoucí pracovníky

U vedoucích pracovníků by mohla zkušební doba činit až 6 měsíců.

————————————————————————————————————————————————————————————————————

UPOZORNĚNÍ :

nejsme pracovně právní poradnou. Na Vaše dotazy ve formě komentářů pod tímto článkem nebude reagováno. Děkujeme za pochopení. Doporučujeme se obrátit s dotazem na poradnu na webu finance.cz

 

 

Nový občanský zákoník – změny od roku 2014

Po téměř 50 letech vláda přepracovala a schválila nový občanský zákoník. Nový zákoník by měl začít platit v roce 2014. Musí jej ale ještě schválit senátoři.

Podívejme se krátce na nejzásadnější změny, které nám může nový občanský zákoník přinést.

 • V případě že nájemník opustí byt na delší dobu, je povinen to nahlásit vlastníkovi a určit kontaktní osobu, která v naléhavých případech pustí majitele do bytu. Pokud nájemník nesplní tuto povinnost, majitel může do bytu i bez svolení.
 • Pokud se nájemník vůči majiteli domu dopustí trestného činu, může mu být dána ze strany majitele bytu výpověď.
 • Služební byty už nepůjdou přidělovat bývalým zaměstancům.
 • Nebude již možné, aby dům a pozemek měly rozdílné vlastníky.
 • Dle nového zakoníku už zvíře není věc. Občan proto nebude muset zvažovat, zda kvůli záchraně života zvířete smí, nebo nesmí způsobit větší škodu na majetku.
 • Dluhy zemřelého budou dědicové nově muset zaplatit v plné výši. V současnosti pouze do výše zděděného majetku.
 • Děti do dětského domova půjde umístit maximálně na 3 roky. Poté bude muset soud znovu rozhodnout. V současnosti lze na dobu neurčitou.
 • Pokud mladý člověk, který dosáhl věku 16 let, přesvědčí soud, může se stát zcela svépravným a tak například podnikat bez omezení.
 • Rozšiřuje se okruh dědiců. Nově tak budou moci dědit i prarodiče zemřelého nebo jeho brantranci a sestřenice.
 • Soud bude moci určit výši pokuty za nedodržení smlouvy.
 • Akciová společnost už nebude muset mít dozorčí radu.
 • Nový zakoník ruší tabulkové výměry v případě odškodnení za újmu na zdraví. Bude to tak zcela v rukou soudu.
 • Zákon umožní nově adoptovat i zletilou osobu.
 • Ruší se možnost člověka zcela zbavit způsobilosti k právním úkonům. Soud bude moci člověka pouze omezit ve svéprávnosti.
 • Část majetku bude možné odkázat i institucím nebo konkrétní osobě. Např. obraz muzeu, peníze charitě nebo sbírku známek vnukovi.
 • V případě že rodiče nechají napsat svůj dům na děti, mohu si pojistit, aby v něm mohli nadále bydlet.

Celý příspěvek