Co je to parkán

Parkán je označení pro stabilizační prvek patřící k opevnění hradeb. Označuje místo, které se nachází před hradbami a je zepředu chráněno jinou zdí nebo náspem. Je na něm prostor nebo přímo cestička po které se mohou přemisťovat obránci. Vzhledem k tomu, že se obránci mohou pod ochranou parkánu pohybovat, je obrana mnohem aktivnější. Tento typ opevnění býval i vícenásobný.

Co je to patio

Patio pochází ze španělštiny a vyjadřuje vnitřní dvorek, doplněný o zeleň, podobný jako atrium. Jako patio bývá označován otevřený prostor uvnitř domu, ve kterém se nacházejí zelené rostliny a případně jednoduchý nábytek. Je součásti obytného prostoru, slouží k odpočinku a rekreaci. Dvorek bývá dlážděný a nezastřešený.

Co je to ranžír

Ranžír je slangový výraz pro seřaďovací nádraží na železnici, které umožňuje přesun jednotlivých vagónů nebo jejich skupin mezi různými nákladními vlaky. Podoba ranžíru přitom musí být taková, aby uvedené operace umožnila, tedy mít velké množství kolejí. Koleje na seřaďovacím nádraží se obvykle dělí na vjezdové, směrové a odjezdové.

Co je to ratejna

Ratejna se v minulosti používalo pro pojmenování ubytovny pro zemědělské dělníky. Název se začal používat v 16. století, kdy ve velkých hospodářstvích vznikaly rozlehlé ubytovny pro čeledníky, ve kterých bydlelo i více rodin v jedné velké místnosti. Právě rozloha a neútulnost se přenesla do dnešního významu slova, kdy je takto označována velká a nepřívětivá místnost.

Co je to řopík

Řopík je označení pro objekty lehkého opevnění, které se u nás budovaly před 2 světovou válkou. Slovo pochází ze zkratky ŘOP (ředitelství opevňovacích prací). Tento úřad měl na starosti rozdělování zakázek na stavbu objektů externím stavebním firmám. Pevnosti byly budovány zejména v pohraničních oblastech. Jako stavební materiál se používal železobeton.

Co je to špýchar

Špýchar je starší označení pro sýpku, které bývaly součástí statků a hospodářských stavení. Používaly se pro uskladnění obilovin. Stavěly se jako přízemní, mohly být ale i patrové. Nebyly přímo součástí komplexu budov, ale stávaly stranou aby neohrožovaly ostatní stavby v případě požáru a aby na ně právě kvůli vysokému nebezpečí, že začnou hořet, bylo z obytných budov dobře vidět.

Co je to špejchar

Špejchar se v minulosti používalo pro označení budovy ve které se skladovalo zrní. Tyto budovy byly  nejdříve roubené, později cihlové. Bylo v nich možné skladovat i jiné plodiny nebo předměty.  Stavěly se jako přízemní nebo i vícepatrové a často k nim patřila i pavlač. Schodiště bylo umístěno jak vevnitř, tak zvenčí. V patrech se ukládalo obilí s nižší váhou, v nižších těžší zrniny.