Co je to sukcese

Sukcese je pojem z oblasti ekologie. Sukcese probíhající v přírodě představuje určitou posloupnost změn rostlinstva, které se vyskytuje na určitém území. Tuto posloupnost lze předvídat. Změny probíhají do té doby, dokud se společenství rostlin neustálí.

Společenstva v ekosystémech se vyvíjejí a mění své složení. Stejně se mění i představy o tomto vývoji a změnách. Sukcese může být primární, v tom případě společenstva vznikají na úplně novém území, nebo sekundární, jejíž náplní je zkoumání vývoje ve společenstvech, která již existují.

Co je to abolice

Abolice je výraz z oboru trestního práva. Znamená zastavení soudního řízení udělením amnestie nebo milosti ještě před skončením trestního řízení. Oprávněná osoba nařídí zastavení zahájeného řízení nebo se trestní řízení vůbec nezahájí. Obviněný se tak nemůže před soudem očistit. Může však prohlásit, že na projednání trvá, trestní řízení pak pokračuje, ale v případě viny se neukládá trest.

Co je to SEPA platba

SEPA platba neboli evropská platba je zjednodušená mezinárodní platba v eurech. Podle ní musí mezinárodní platby v eurech probíhat stejně rychle a za stejných podmínek jako platby v tuzemsku.

SEPA platba se realizuje v zemích EU i dalších státech, přistupují k ní jednotlivé banky nebo finanční skupiny. Pro uskutečnění SEPA platby je nutno uvádět číslo účtu ve formátu IBAN a použít mezinárodní kód BIC nebo SWIFT, jinak bude platba zatížena poplatkem.

Farmářské trhy Blansko 2017 – termíny

Farmářské trhy Blansko se konají každý druhý čtvrtek na náměstí Republiky pod Komerční bankou.

Cílem farmářských trhů v Blansku je pravidelná nabídka a prodej čerstvé zeleniny, ovoce, rostlin, potravin i sezónních přebytků  zahrad (ovoce a zelenina). Dále je zde možné na nich nabízet řemeslné a jiné produkty vlastní výroby, zejména pokud nesou značku regionálního produktu Moravského krasu a okolí.

Termíny konání trhů v roce 2017: trhy se konají pravidelně od března do prosince ve čtrnáctidenním cyklu vždy ve čtvrtek, v době od 9:00 do 17:00 hod. na nám. Republiky v Blansku.

 • 2.3.2017
 • 16.3.2017
 • 30.3.2017
 • 13.4.2017
 • 27.4.2017
 • 11.5.2017
 • 25.5.2017
 • 8.6.2017
 • 22.6.2017
 • 6.7.2017
 • 20.7.2017
 • 3.8.2017
 • 17.8.2017
 • 31.8.2017
 • 14.9.2017
 • 28.9.2017
 • 12.10.2017
 • 26.10.2017
 • 9.11.2017
 • 23.11.2017

Co je to vinkulace

Vinkulace v bankovnictví znamená omezení práva provádět operace s peněžními vklady, úvěry, pojistkami a cennými papíry. Vinkulace u vkladu může znamenat vybírání pouze po sdělení hesla, u akcií na jméno musí s převodem souhlasit třetí osoba – vydavatel akcií. V případě pojistky mohou být peníze vyplaceny třetí osobě. Pojem pochází z latinského vinculum, pouto a znamená zamčení.

Co je to pleonasmus

Pleonasmus je pojmenování stylistického útvaru .Pleonasmus je založen na užití většího množství slov pro vyjádření určité ideje. Jedná se o slova, která jsou nadbytečná, jejich užití se však nehodnotí jako chybné. Často bývají využity v literárních dílech, hlavně v poezii.
Básníci používají pleonasmy cíleně, když chtějí nějakou informaci zvýraznit a dodat jí zvláštní význam.

Co je to archaismus

Archaismus je pojmenování pro zastaralý výraz, který bývá nahrazován výrazem novějším. Zastaralé výrazy pak z jazyka ustupují a novější zaujímají jejich místo. Archaismus se může týkat jazykové fonetiky, může jít o již málo nebo vůbec využívaný gramatický tvar, pravopisnou variantu, zastaralé slovo, slovní spojení nebo obrat.

Co je to obligace

Obligace znamená v bankovnictví dlouhodobý dluhopis vydávaný orgány místní samosprávy, státem nebo firmou. Pokud obligace vydává vláda, pak tím sleduje krytí schodku státního rozpočtu.
Obligace mají oproti akciím menší rizikovost, nicméně i tak přinášejí některé rizika. Mezi největší rizika držení obligací patří kreditní riziko, což znamená, že vydavatel dluhopisu nedodrží své závazky. Dalším rizikem je reinvestiční riziko, které by umožnilo reinvestici za nižší úrokové sazby.