Co je to rovnodennost?

Rovnodennost je pojem v astronomii, který označuje okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku. Znamená to, že jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

Rovnodennost je  dvakrát do roka: 20. až 21. března a 20. až 23. září.

V březnu znamená na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara, jedná se tedy o jarní rovnodennost

V září přechází léto v podzim, tedy o podzimní rovnodennost. Naopak na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu.

Co je to paleopolitika?

Paleopolotika je souhrn pravidel a zvyklostí lidských tlup a kmenů, které se ještě nezabývali zemědělstvím. Např. sňatková pravidla lze považovat za primitivní zahraniční politiku nebo lovecké zvyklosti za zárodečnou ekologickou politiku. Smyslem těchto pravidel bylo přežití dané skupiny. Skutečná politika se však nemohla ještě rozvinout, protože pro ni neexistoval základní rámec – stát.

Co je to Politika?

Pojem politika se dnes používá v mnoha významech. Ten základní souvisí s organizací a řízením lidské komunity, především státu, případně vztahů mezi státy. Politikou se rozumí také proces či mechanismus jednání, tedy nástroje a pravidla, jež lidem umožní dospět k rozhodnutí, které je respektováno. V tomto smyslu je politika opakem prostého použití síly a lze proto rozlišit politické formy vládnutí a formy vrchnostenské. V obou případech jde sice o zavádění práva, ale pro politické formy vládnutí je charakteristické získávání souhlasu s právem. Často bývá podstata politiky spatřována v zastoupení a usmiřování rozmanitých zájmů ve společnosti.

Slovo Politika pochází z řečtiny kde polis – obec („stát“ byl Řeky nazýván „obcí“)

Politika je založena na veřejné činnosti jednotlivců, skupin lidí, politických stran a dalších subjektů, jež se podílejí na státních záležitostech, soupeří o politickou moc a snaží se dosáhnout svých cílů.

Politika prostupuje každodenní život, co se koná v životě má politický charakter. Je to činnost pragmatická a částečně nemorální. Politika je otázkou moci, ten kdo bude rozhodovat. V politice si nejsou všichni rovni.

Podle evangelíků je politika „Správa věcí veřejných mocenskými prostředky“, ku prospěchu všech.

Encyklopedický slovník: Politika – umění řídit stát, resp. Vztahy mezi státy, správa věcí veřejných; oblast společenské (veřejné) činnosti. Spočívá v účasti politických subjektů (stran, skupin, jedinců) na státních záležitostech; nástrojem k prosazení cílů a zájmů je politická moc, o jejíž získání usilují různými (násilnými, demokratickými) prostředky.

Blackwellova encyklopedie politického myšlení: Politiku lze stručně definovat jako proces, v němž skupina lidí, jejichž názory a zájmy jsou zpočátku odlišné, dosahuje kolektivních rozhodnutí, jež jsou všeobecně považována pro skupinu za závazná a jsou prosazována jako společný způsob jednání.

Co je to Foton?

Foton je pojmenování elementární částice, který se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci.
Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích.

Co je to Filozofie?

Filozofie je jak vědecká disciplína, tak způsob života. Jedná se o stálé rozumové a také kritické zkoumání reality, okolního světa i samotného člověka.

Filozofie jako způsob života se zamýšlí nad obvyklými výklady věcí i dějů a snahou se s těmito výklady kriticky vyrovnat.

Jako akademická disciplína se filozofie zaměřuje na hledání poznání, pravdy, smyslu života. K tomu využívá filozofie určité prostředky, především myšlení samo, argumentaci a diskusi.

Dušičky v roce 2018, 2019 – Památka všech zemřelých

V roce 2018 vychází Dušičky neboli Památka zesnulých na pátek 2. listopadu.
V roce 2019 vychází Dušičky neboli Památka zesnulých na sobotu 2. listopadu.

Památka zesnulých, Dušičky jsou dnem, kdy vzpomínají pozůstalí na své zemřelé příbuzné a přátele. Podle tradic zdobí rodinné hroby věnci a květinami, rozsvěcují svíčky a připomínají si ty, kteří už tady nejsou. Památka zesnulých je v římsko-katolické církvi významným dnem v liturgickém kalendáři, protestantské církve se snažily tento svátek potlačit, anglikánská církev ho přímo zrušila.

Dříve lidé věřili, že o půlnoci přicházejí duchové z očistce na svět a při prvním ranním zvonění se musejí vrátit zpět. K tomu se vázaly různé lidové obyčeje. Hospodyně pekly typické pečivo, nazývané dušičky, plněné mákem nebo povidly, kterým obdarovávaly žebráky a pocestné. Hospodář plnil lampy máslem místo olejem, aby si dušičky mohly ošetřit spáleniny z očistce.

Dnes patří Dušičky stále k významným svátkům. V kostelech a hřbitovních kaplích se slouží mše svaté. Věřící i nevěřící navštěvují i vzdálené rodinné hroby, které před tím uklidili a slavnostně nazdobili. Na hrobech přátel zapalují svíčky, které se zapalují i doma se vzpomínkou na blízké zemřelé. V posledních letech se na vesnicích i ve městech oživují tradice spojené s průvody v maskách a vydlabáváním svítilen z dýní, které se k nám dostávají ze západních zemí, kde se bouřlivě slaví Halloween.

Co je to Filologie?

Filologie je věda, která se zabývá konkrétním jazykem i literaturou, která je v něm psána, a zkoumá také historické a kulturní souvislosti.

Kromě jazyka a písemných literárních děl se filologie zaměřuje také na ústní lidovou slovesnost národů a další kulturně historická díla a památky. Provádí podrobný rozbor jazykového materiálu, který je zachycen v nejrůznějších literárních textech, edicích textů a výkladech jednotlivých děl.

Státní svátky v roce 2019

1.1.2019 – úterý –  Státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

19.4.2019 – pátek – Ostatní svátky – Velký pátek

22.4.2019 – pondělí – Ostatní svátky – Velikonoční pondělí

1.5.2019 – středa – Ostatní svátky – Svátek práce

8.5.2019 – středa – Státní svátek – Den vítězství

5.7.2019 – pátek – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.2019 – sobota – Státní svátek -Den upálení mistra Jana Husa

28.9.2019 – sobota – Státní svátek – Den české státnosti

28.10.2019 – pondělí – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2019 – neděle – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2019 – úterý – Ostatní svátky – Štědrý den

25.12.2019 – středa – Ostatní svátky – 1. svátek vánoční

26.12.2019 – čtvrtek – Ostatní svátky – 2. svátek vánoční

Státní svátky i ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, t.j. dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance, práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.