Životní a existenční minimum 2009

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Náklady na bydlení

 • Životní minimum ani existenční minimum nezahrnují nezbytné náklady na bydlení. Ochrana v oblasti bydlení je řešena poskytováním příspěvku na bydlení nebo doplatkem na bydlení.

.

Částky životního minima v roce 2009 (v Kč za měsíc)

 • pro jednotlivce: 3 126 ,- Kč
 • pro první dospělou osobu v domácnosti: 2 880 ,- Kč
 • pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti: 2 600 ,- Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 600 ,- Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let: 1 960 ,- Kč
 • pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let: 2 250,- Kč

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti.

.

Částka existenčního minima v roce 2009 (v Kč za měsíc)

Existenční minimum: 2 020 ,- Kč

Společně posuzované osoby

 • rodiče a nezletilé nezaopatřené děti
 • manželé
 • rodiče a děti nezletilé zaopatřené nebo zletilé, pokud tyto děti s rodiči užívají byt a nejsou posuzovány s jinými osobami
 • jiné osoby společně užívající byt, pokud písemně neprohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby

.

Započitatelné příjmy

S životním minimem se porovnávají všechny čisté peněžní příjmy jednotlivce nebo společně posuzovaných osob (z pracovní činnosti, z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a ostatní sociální dávky, podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci, výživné atd.) s výjimkou:

 • příspěvku na bydlení, doplatku na bydlení a jednorázových sociálních dávek
 • příjmů z prodeje nemovitostí a odstupného za uvolnění bytu použitých k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení
 • stipendií
 • odměn za darování krve
 • daňového bonusu
 • příspěvku na péči (v okruhu společně posuzovaných osob)
 • té části sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, který náleží ze zdravotních důvodů
 • dávek sociální péče poskytovaných ze zdravotních důvodů
 • zvláštního příspěvku k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa

.

Podání žádostí

Informace a žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi se podávají na sociálních odborech pověřených obecních (městských) úřadů podle místa trvalého pobytu občana.

Žádosti o dávky státní sociální podpory je třeba podat příslušnému úřadu práce podle místa trvalého pobytu občana.

zdroj : integrovaný portál MPSV

1 komentář u „Životní a existenční minimum 2009

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.