Co je to Politologie?

Politologie je různě chápaná věda různých podob. Je to nový vědní obor, který vznik na přelomu 19. a 20. století, o člověku (jako sociologie) s verifikací (potvrzení správnosti; ověřování) poznatku, tzn. v matematice, chemii apod.

Od začátku 20. století se rozvíjela jako samostatný vědní obor, a to především v USA. V Evropě ji většinou suplovaly filozofie, sociologie, právní a hospodářské vědy. K velkému rozšíření politologie jako samostatného vědního oboru došlo po druhé světové válce.

Politologie se zabývá širokým okruhem témat, od politických teorií a ideologií, přes politické systémy a instituce, přes obsáhlou problematiku politické sociologie a politické ekonomie až k mezinárodním vztahům. Vzhledem k interdisciplinární povaze politologie není hranice mezi ní a jinými společenskovědními obory nijak ostrá.

Každý, včetně politolog, má svůj názor na základě svého sociálního původu, vzdělání, národnosti apod. Každý by měl být tolerantní na názory jiných (každý jednotlivec má právo na svůj názor), respektovat se navzájem.

Politologie se dělí z metodologického hlediska na:

  1. normativní – úzce souvisí s filozofií a často používá jejích metod a koncepcí, které aplikuje na politickou skutečnost
  2. deskriptivní – soustřeďuje se na popis politické skutečnosti a ve výzkumu většinou používá empirických (názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání)

Encyklopedický slovník: Politologie – společenská věda o politice. Předmětem je fungování státu, politických systémů, mocenských a vládních institucí, vztahy nadřazenosti a podřízenosti, politické chování lidí, moc a autorita, vztahy mezi státy. Zkoumání politiky má počátek v antickém Řecku a prohloubilo se v renesanci. Jako věda se institucionalizovala koncem 19. století v USA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.