Archiv pro rubriku: Finance

Co se rozumí pod pojmem Offshore společnost?

Znamená to především umožnění určitých finančních výhod sám pro sebe. Podnikání uskutečňované v jedné zemi, na kterou se nevztahují daňové povinnosti v určité oblasti. A podnikatelé i majetky jsou v zemi jiné. Některé země umožňují upustit od zdanění příjmu u vybraných společností. Zjednodušeně řečeno offshore společnost nabízí daňovou optimalizaci a představuje to místo a jurisdikci, která je mimo lokalitu, kde žijete.

Příklad:

Například v Belize, není nutný audit, účetní závěrka a ani vedení účetnictví. Zákon pouze stanoví, že firma vede účetnictví, v takovém rozsahu jakém sama uzná za vhodné. Takováto offshore společnost potom platí pouze roční paušální daň. Například v roce 2008 taková daň činila 100 USD. Většinou je společnost vlastněna jedním, nebo více akcionáři a je vedena ředitelem. Akcionáři a také ředitelé mohou být zastoupeni, většinou zaměstnanci místní společnosti. Rejstřík offshore firem bývá neveřejný. Skutečný vlastník tak bývá utajen před jakoukoliv třetí osobou mimo společnost. To mu zaručuje dostatek soukromí a diskrétnost. Svá vlastnická práva provádí pomocí POA – Power of Attorney. Plná moc určována majiteli, umožňuje jednat jménem společnosti. Vybírat, otevírat a správcovat bankovní účty na jméno dané společnosti.

Jaké jsou výhody offshore společnosti pohledem vlastníka?

 • Anonymita a diskrétnost
 • Nulové omezení ohledně národností vlastníka
 • Akcie mohou být na jméno nebo na doručitele
 • Odpadá nutnost odhalovat své vlastnictví – týkajících se akcií

Jaké jsou výhody offshore společnosti z administrativního pohledu?

 • Nulové požadavky na splacené základní jmění
 • Nulová devizová kontrola a devizové omezení
 • Bez nutnosti adresy na ředitele nebo úředníky
 • Nulové omezení týkající se slučování – fůzí, akvizic a joint venture
 • Valné hromady je možné konat jakoukoliv formou a odkudkoliv
 • Dodatky ke stanovám mohou být kdykoliv dolaďovány podle potřeb dané společnosti
 • Stanovy společnosti mohou být v kterékoliv zemi a v různém jazyce
 • Doba registrace trvá 20 až 30 dní v závislosti na jurisdikci

Smlouva o půjčce – vzor ke stažení

Smlouva o půjčce je dokument, kterým jedna osoba (věřitel) přenechává druhé osobě (dlužníkovi) peníze. Dlužník se touto smlouvou zavazuje peníze vrátit zpět do určité doby.

Typ této smlouvy přesně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku:

 • Smlouvou o půjčce věřitel přenechává dlužníku určité množství věcí druhově určených (tj. zastupitelných, například peníze, ale také třeba obilí), dlužník se naopak zavazuje stejné množství věcí stejného druhu po určité době vrátit.
 • Půjčka může být bezúplatná nebo úplatná, smluvní strany si mohou sjednat úroky. Výši úroků lze sjednat libovolně, nepřiměřeně vysoký úrok by však pravděpodobně soud věřiteli nepřiznal. V případě nepeněžní půjčky (např. již zmiňované obilí) je naopak možné sjednat si vrácení komodity v lepší kvalitě anebo vyšším množství.

Tento typ smlouvy se hodně podobá smlouvě o úvěru.

Smlouva o půjčce by měla obsahovat:

 • věřitel (jméno, adresa, rč)
 • dlužník (jméno, adresa, rč)
 • výše půjčené částky
 • měna částky
 • výše úroku
 • doba splatnosti půjčky
 • počet splátek

smlouva o půjčce (dokument .doc 32 kB)

 

 

Platová tabulka pedagogických pracovníků pro rok 2012

Ministerstvo školství vydalo na rok 2012 novou tabulku platových tarifů pro pedagogické pracovníky. Oproti předchozím rokům došlo opět k navýšení platů v pedagogické sféře.  Z avizovaných 4 miliard, se rozdělí 3,5 miliardy na platy učitelů veřejných mateřských,  základních, středních škol a vyšších odborných škol. Zbytek peněz směřuje na  navýšení platů v soukromých a církevních školách.

platové třídy pedagogických pracovníků 2012 (dokument .pdf 342 kB)

 

 

platové třídy 2012

platové třídy 2012

Srovnání běžných bankovních účtů pro studenty

Většina bank nabízí studentům zvýhodněné bankovní účty. Zde je seznam srovnávaných bank a jejich účtů:

 • Česká spořitelna, osobní účet ČS student
 • Česká spořitelna, osobní účet ČS Absolvent
 • ČSOB, ČSOB studentské konto plus
 • GE Money Bank, Genius Student
 • Komerční Banka, G2.2
 • UniCredit Bank, Studentské Konto
 • Volksbank, Volksbank FREE konto

.

Česká spořitelna, osobní účet ČS student

Po dobu studia získáte zdarma vedení účtu a elektronické výpisy, servis 24, výběry v hotovosti z bankomatů České spořitelny, mezinárodní platební kartu, příkaz k trvalým platbám,  každý rok příspěvek na ISIC.

K založení účtu je třeba OP, potvrzení o studiu.

Účet vhodný pro studenty od 15 do 30 let, úrok je 0,01% p.a., minimální zůstatek musí činit 100 Kč.

vklad přes bankomat – 6 Kč
výběr na přepážce – 65 Kč
Cash Back – 6 Kč,
výběr z cizího bankomatu – 40 Kč
výběr v zahraničí- 125 Kč
příkaz k úhradě na pobočce- 15 Kč
příkaz k úhradě přes internet- 2 Kč.

www: http://www.csas.cz

.

Celý příspěvek

Daňové přiznání 2011 – formuláře ke stažení

Daňové přiznání 2011 jste povinni podat tehdy, pokud vaše roční příjmy přesáhly 15 000 Kč.

Daňové přiznání musí podat i ten, jehož příjmy nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.

Pokud máte příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky od více zaměstnavatelů naráz, musíte také podat daňové přiznání. Pokud máte tyto příjmy od jednoho a nebo postupně od více zaměstnavatelů, nemusíte podat daňové přiznání. Musíte však podepsat u všech těchto zaměstnavatelů na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani.

Daňové přiznání je také povinen podat ten, kterému byly vyplaceny příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

Daňové přiznání za rok 2011 musíte podat finančnímu úřadu nejpozději 31.3.2012. Pokud máte finančního poradce, můžete daňové přiznání podat až do 31.6.2012.

Daňové přiznání můžete poslat elektronicky nebo vyplnit online na webu České daňové správy.

Pokud pro podání zvolíte elektronickou cestu pak je potřeba připojit všechny potřebné přílohy (.pdf, .doc, .xls, .jpg, .txt, .rtf nebo naskenované), připojit zaručený elektronický podpis nebo použít datovou schránku. V tomto případě už nemusíte doručovat papírové přiznání na příslušný finanční úřad.

Formulář k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2011 (pdf)

Pokyny k daňovému přiznání 2011 (pdf)

Příloha č. 1 k daňovému přiznání 2011 – §7 (pdf)

Příloha č. 2 k daňovému přiznání 2011 – § 9 a 10 (pdf)

Příloha č. 3 k daňovému přiznání 2011 (pdf)

 

Životní a existenční minimum v roce 2012

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum plní rozhodující úlohu při posuzování hmotné nouze i jako sociálně-ochranná veličina.

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let.

Životní minimum ani existenční minimum nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení. Tato problematika je řešena v rámci systémů pomoci v hmotné nouzi a státní sociální podpory.

Od 1. ledna 2012 částky životního a existenčního minima vzrostou o 9%.

Životní minimum samostatně žijící osoby se zvýší o 284 Kč, tj. ze současných 3 126 Kč na 3 410 Kč za měsíc.

Existenční minimum se od 1.ledna 2012 zvýší na 2 200 Kč za měsíc.

 

Nové částky životního minima od 1.ledna 2012 v Kč za měsíc

 • pro jednotlivce: 3 410 Kč/měsíc
 • pro první osobu v domácnosti: 3 140 Kč/měsíc
 • pro druhou a další osobu v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 2 830 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let: 1 740 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 6 až 15 let: 2 140 Kč/měsíc
 • pro nezaopatřené dítě 15 až 26 let: 2 450 Kč/měsíc

Minimální mzda v roce 2012

Minimální mzda vyjadřuje nejnižší přípustnou výši odměny za práci. Vztahuje se jak na pracovní poměr, tak i na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tedy dohodu o pracovní činnosti a dohodu o provedení práce.

Před několika dny rozhodla Nečasova vláda o tom, že ani po pěti letech stagnace se od 1.1.2012 nezvýší minimální mzda. Ta navzdory inflaci a růstu průměrné hrubé mzdy, zůstane na stejné úrovni (již od roku 2007).

Rozhodnutí nezvyšovat minimální mzdu v příštím roce hájil premiér Petr Nečas tím, že by to pouze vedlo k nárustu počtu nezaměstnaných a ke zhoršení situace na trhu práce. Původně se vláda při jednání tripartity s odboráři dohodli, že tento rok minimální mzda vroste o 400-500 Kč. Nakonec to při jednání vlády přehodnotili a nechali na stejné výši.

Od 1.1.2012 zůstává minimální mzda stejná jako v roce 2007, či-li 8.000,- Kč za měsíc, nebo 48,10 Kč za hodinu (při týdenní pracovní době 40 hodin).

Pokud nedosáhne mzda, plat nebo odměna z dohody této výše minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen zaměstnanci poskytnout doplatek.

 

U osob, které mají omezené pracovní uplatnění mohou být sazby minimální mzdy ještě nižší:

 • 90 % základní sazby minimální mzdy (tj. 7200 Kč, resp. 43,30 Kč/hod.), jde-li o první pracovní poměr zaměstnance ve věku 18 až 21 let, a to po dobu 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.
 • 80 % základní sazby minimální mzdy (tj. 6400 Kč, resp. 38,50 Kč/hod.), jde-li o mladistvého zaměstnance.
 • 75 % základní sazby minimální mzdy (tj. 6000 Kč, resp. 36,10 Kč/hod.), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem částečného invalidního důchodu.
 • 50 % základní sazby minimální mzdy (tj. 4000 Kč, resp. 24,10 Kč/hod.), jde-li o zaměstnance, který je poživatelem plného invalidního důchodu, nebo o mladistvého zaměstnance, který je plně invalidní a nepobírá plný invalidní důchod.

Pobočky Fio banka

Pobočky Fio banky – Jihočeský kraj

Kraj Město Adresa pobočky
Jihočeský kraj České Budějovice Nám. Přemysla Otakara II 117/32
Jihočeský kraj Strakonice Palackého nám. 102
Jihočeský kraj Tábor Palackého 359/1

Pobočky Fio banky – Jihomoravský kraj

Kraj Město Adresa pobočky
Jihomoravský kraj Brno Joštova 4
Jihomoravský kraj Brno Veveří 2581/102
Jihomoravský kraj Břeclav U Tržiště 24
Jihomoravský kraj Hodonín Národní třída 79
Jihomoravský kraj Znojmo Horní náměstí 8/2

Pobočky Fio banky – Karlovarský kraj

Kraj Město Adresa pobočky
Karlovarský kraj Cheb Svobody 53
Karlovarský kraj Karlovy Vary T.G. Masaryka 38

Celý příspěvek