Co je to Filologie?

Filologie je věda, která se zabývá konkrétním jazykem i literaturou, která je v něm psána, a zkoumá také historické a kulturní souvislosti.

Kromě jazyka a písemných literárních děl se filologie zaměřuje také na ústní lidovou slovesnost národů a další kulturně historická díla a památky. Provádí podrobný rozbor jazykového materiálu, který je zachycen v nejrůznějších literárních textech, edicích textů a výkladech jednotlivých děl.

Státní svátky v roce 2019

1.1.2019 – úterý –  Státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

19.4.2019 – pátek – Ostatní svátky – Velký pátek

22.4.2019 – pondělí – Ostatní svátky – Velikonoční pondělí

1.5.2019 – středa – Ostatní svátky – Svátek práce

8.5.2019 – středa – Státní svátek – Den vítězství

5.7.2019 – pátek – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.2019 – sobota – Státní svátek -Den upálení mistra Jana Husa

28.9.2019 – sobota – Státní svátek – Den české státnosti

28.10.2019 – pondělí – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2019 – neděle – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2019 – úterý – Ostatní svátky – Štědrý den

25.12.2019 – středa – Ostatní svátky – 1. svátek vánoční

26.12.2019 – čtvrtek – Ostatní svátky – 2. svátek vánoční

Státní svátky i ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, t.j. dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance, práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

Co je to Evoluce?

Evoluce v biologii je dlouhodobý proces vývoje probíhající úplně samovolně bez vnějšího zásahu. Jde o vývoj, během něhož postupně z neživé hmoty vznikl na Zeměkouli rozmanitý život.

Kulturní evoluce je vývoj dosažený pomocí sociálního učení a předávání vzorců chování a schopnost adaptovat. Pro kulturní evoluci je nezbytná existence živočichů vybavených rozvinutou nervovou soustavou a sociálním chováním.

Plánovací kalendář 2019 ke stažení

Díky neuvěřitelné spoustě ohlasů ohledně plánovacího kalendáře, jsem pro vás připravil několik prvních verzí na rok 2019. V nejbližší době zde postupně uveřejním všechny verze, stejně jako u minulých kalendářů.

Díky časovému vytížení jsem se stránkám minulý rok nemohl věnovat. Proto se omlouvám za neuveřejnění kalendářů na rok 2018.

Zároveň bych chtěl moc poděkovat čtenářům, kteří pomohou a poskytnou své kalendáře ke stažení i ostatním lidem.

Jako každoročně kalendáře najdete ke stažení ve formátu XLS (Excel) a PDF (Adobe Reader).

Opět vás žádám, pokud budete mít jakékoliv prosby, návrhy, nápady na vylepšení, tak využijte možnosti komentářů pod příspěvkem.

plánovací kalendář 2019 verze 1

plánovací kalendář 2019 verze 1

plánovací kalendář 2019 verze 1 – (dokument XLS) – CZ verze

plánovací kalendář 2019 verze 1 – (dokument PDF) – CZ verze

Co je to Etologie?

Etologie je jedním z oborů zoologie jehož předmětem zkoumání jsou živočichové a jejich chování, rozlišení toho, co je živočichům vrozené a co je naučené, vývoj vzorců chování také to, které typy chování jsou důležité pro přežití konkrétních druhů živočichů.

Etologie jako vědní disciplína se osamostatnila až na přelomu 19. a 20. století. Její prvopočátky lze vysledovat již v době antické, kdy se jednalo o podrobné popisy zvířat.

Co je to Politologie?

Politologie je různě chápaná věda různých podob. Je to nový vědní obor, který vznik na přelomu 19. a 20. století, o člověku (jako sociologie) s verifikací (potvrzení správnosti; ověřování) poznatku, tzn. v matematice, chemii apod.

Od začátku 20. století se rozvíjela jako samostatný vědní obor, a to především v USA. V Evropě ji většinou suplovaly filozofie, sociologie, právní a hospodářské vědy. K velkému rozšíření politologie jako samostatného vědního oboru došlo po druhé světové válce.

Politologie se zabývá širokým okruhem témat, od politických teorií a ideologií, přes politické systémy a instituce, přes obsáhlou problematiku politické sociologie a politické ekonomie až k mezinárodním vztahům. Vzhledem k interdisciplinární povaze politologie není hranice mezi ní a jinými společenskovědními obory nijak ostrá.

Každý, včetně politolog, má svůj názor na základě svého sociálního původu, vzdělání, národnosti apod. Každý by měl být tolerantní na názory jiných (každý jednotlivec má právo na svůj názor), respektovat se navzájem.

Politologie se dělí z metodologického hlediska na:

  1. normativní – úzce souvisí s filozofií a často používá jejích metod a koncepcí, které aplikuje na politickou skutečnost
  2. deskriptivní – soustřeďuje se na popis politické skutečnosti a ve výzkumu většinou používá empirických (názor považující zkušenost za jediný zdroj poznání)

Encyklopedický slovník: Politologie – společenská věda o politice. Předmětem je fungování státu, politických systémů, mocenských a vládních institucí, vztahy nadřazenosti a podřízenosti, politické chování lidí, moc a autorita, vztahy mezi státy. Zkoumání politiky má počátek v antickém Řecku a prohloubilo se v renesanci. Jako věda se institucionalizovala koncem 19. století v USA.

Co je to ekologie?

Ekologie je věda, která se věnuje vztahu organismů a jejich prostředí, a vztahu mezi organismy. Poprvé byla takto ekologie definována ve druhé polovině devatenáctého století.
Ekologie souvisí s dalšími obory – např. biologie, meteorologie, geologie, geografie. V posledních letech též vznikají v souvislosti s ekologií nové hraniční obory.

Význam ekologie je v dnešní době brán hlavně jako ochrana životního prostředí. Dále lze ekologii vykládat jako samostatnou ideologii.