Archiv pro štítek: co je to

Co je to nulové pásmo?

Nulové pásmo je pojem, který je spojován s koncem světa. Označuje okamžik, kdy při vstupu naší planety nebo něčeho jiného do něho má nastat ticho a tma, má dojít k nefunkčnosti a absenci všech energií.

Ve skutečnosti však ani možná existence nulového pásma někde ve vesmíru nebyla nikdy žádnými vědci dokázána a z jejich pohledu jde o nesmysl.

 

Co je to swot?

Swot je analytická metoda, která identifikuje slabé a silné stránky nějakého podnikatelského záměru nebo projektu. Pomocí této metody lze najít a určit potíže ve fungování firmy a stanovit další oblasti a možnosti jejího rozvoje.

Využívá se v marketingu při dlouhodobém plánování vývoje společnosti. Primárně byla vymyšlena pro hodnocení celé organizace (pro strategické řízení a rozhodování), ale použít ji lze téměř na cokoliv. Příkladem je třeba osobní hodnocení lidí při pracovním pohovoru.

 

 

Co je to rovnodennost?

Rovnodennost je pojem v astronomii, který označuje okamžik, kdy je Slunce v rovině zemského rovníku. Znamená to, že jeho paprsky dopadají na Zemi kolmo k její ose.

Rovnodennost je  dvakrát do roka: 20. až 21. března a 20. až 23. září.

V březnu znamená na severní polokouli přechod z astronomické zimy do jara, jedná se tedy o jarní rovnodennost

V září přechází léto v podzim, tedy o podzimní rovnodennost. Naopak na jižní polokouli začíná jaro v září a podzim v březnu.

Co je to paleopolitika?

Paleopolotika je souhrn pravidel a zvyklostí lidských tlup a kmenů, které se ještě nezabývali zemědělstvím. Např. sňatková pravidla lze považovat za primitivní zahraniční politiku nebo lovecké zvyklosti za zárodečnou ekologickou politiku. Smyslem těchto pravidel bylo přežití dané skupiny. Skutečná politika se však nemohla ještě rozvinout, protože pro ni neexistoval základní rámec – stát.

Co je to Politika?

Pojem politika se dnes používá v mnoha významech. Ten základní souvisí s organizací a řízením lidské komunity, především státu, případně vztahů mezi státy. Politikou se rozumí také proces či mechanismus jednání, tedy nástroje a pravidla, jež lidem umožní dospět k rozhodnutí, které je respektováno. V tomto smyslu je politika opakem prostého použití síly a lze proto rozlišit politické formy vládnutí a formy vrchnostenské. V obou případech jde sice o zavádění práva, ale pro politické formy vládnutí je charakteristické získávání souhlasu s právem. Často bývá podstata politiky spatřována v zastoupení a usmiřování rozmanitých zájmů ve společnosti.

Slovo Politika pochází z řečtiny kde polis – obec („stát“ byl Řeky nazýván „obcí“)

Politika je založena na veřejné činnosti jednotlivců, skupin lidí, politických stran a dalších subjektů, jež se podílejí na státních záležitostech, soupeří o politickou moc a snaží se dosáhnout svých cílů.

Politika prostupuje každodenní život, co se koná v životě má politický charakter. Je to činnost pragmatická a částečně nemorální. Politika je otázkou moci, ten kdo bude rozhodovat. V politice si nejsou všichni rovni.

Podle evangelíků je politika „Správa věcí veřejných mocenskými prostředky“, ku prospěchu všech.

Encyklopedický slovník: Politika – umění řídit stát, resp. Vztahy mezi státy, správa věcí veřejných; oblast společenské (veřejné) činnosti. Spočívá v účasti politických subjektů (stran, skupin, jedinců) na státních záležitostech; nástrojem k prosazení cílů a zájmů je politická moc, o jejíž získání usilují různými (násilnými, demokratickými) prostředky.

Blackwellova encyklopedie politického myšlení: Politiku lze stručně definovat jako proces, v němž skupina lidí, jejichž názory a zájmy jsou zpočátku odlišné, dosahuje kolektivních rozhodnutí, jež jsou všeobecně považována pro skupinu za závazná a jsou prosazována jako společný způsob jednání.

Co je to Foton?

Foton je pojmenování elementární částice, který se užívá v částicové fyzice. Má značku gama a slouží k vyjádření kvanta elektromagnetické energie. Fotony zkoumá kvantová elektrodynamika. Jsou zařazeny mezi intermediální částice, protože umožňují elektromagnetickou interakci.
Foton má nekonečný poločas rozpadu, je stabilní a vzniká nebo zaniká při různých interakcích.

Co je to Filozofie?

Filozofie je jak vědecká disciplína, tak způsob života. Jedná se o stálé rozumové a také kritické zkoumání reality, okolního světa i samotného člověka.

Filozofie jako způsob života se zamýšlí nad obvyklými výklady věcí i dějů a snahou se s těmito výklady kriticky vyrovnat.

Jako akademická disciplína se filozofie zaměřuje na hledání poznání, pravdy, smyslu života. K tomu využívá filozofie určité prostředky, především myšlení samo, argumentaci a diskusi.

Co je to Filologie?

Filologie je věda, která se zabývá konkrétním jazykem i literaturou, která je v něm psána, a zkoumá také historické a kulturní souvislosti.

Kromě jazyka a písemných literárních děl se filologie zaměřuje také na ústní lidovou slovesnost národů a další kulturně historická díla a památky. Provádí podrobný rozbor jazykového materiálu, který je zachycen v nejrůznějších literárních textech, edicích textů a výkladech jednotlivých děl.