Archiv pro štítek: ČR

Státní svátky v roce 2019

1.1.2019 – úterý –  Státní svátek – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

19.4.2019 – pátek – Ostatní svátky – Velký pátek

22.4.2019 – pondělí – Ostatní svátky – Velikonoční pondělí

1.5.2019 – středa – Ostatní svátky – Svátek práce

8.5.2019 – středa – Státní svátek – Den vítězství

5.7.2019 – pátek – Státní svátek – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.2019 – sobota – Státní svátek -Den upálení mistra Jana Husa

28.9.2019 – sobota – Státní svátek – Den české státnosti

28.10.2019 – pondělí – Státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2019 – neděle – Státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2019 – úterý – Ostatní svátky – Štědrý den

25.12.2019 – středa – Ostatní svátky – 1. svátek vánoční

26.12.2019 – čtvrtek – Ostatní svátky – 2. svátek vánoční

Státní svátky i ostatní svátky jsou dny pracovního klidu, t.j. dny, na které připadá nepřetržitý odpočinek zaměstnance, práci ve dnech pracovního klidu může zaměstnavatel nařídit jen výjimečně.

Státní svátky 2017 v ČR

1.1.2017 – neděle – Den obnovy samostatného českého státu, Nový rok

14.4.2017 – pátek – Velký pátek

17.4.2017 – pondělí – Velikonoční pondělí

1.5.2017 – pondělí – Svátek práce

8.5.2017 – pondělí – Den vítězství

5.7.2017 – středa – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6.7.2017 – čtvrtek – Den upálení mistra Jana Husa

28.9.2017 – čtvrtek – Den české státnosti

28.10.2017 – sobota – Den vzniku samostatného československého státu

17.11.2017 – pátek – Den boje za svobodu a demokracii

24.12.2017 – neděle – Štědrý den

25.12.2017 – pondělí – 1. svátek vánoční

26.12.2017 – úterý – 2. svátek vánoční

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

 • svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek
 • v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu
 • má být předvedena podle jiného právního předpisu
 • utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence
 • při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče jejímu zákonnému zástupci
 • byla dopadena na základě pronásledování prováděném příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru

Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření.

Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné obdobné zařízení, ve kterém je tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo na základě souhlasu zákonných zástupců anebo opatrovníka. Zákonný zástupce, opatrovník nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení osoby sama, má tato osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník povinnost uhradit náklady převozu. Policie zajištěnou osobu, která utekla z výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, převeze na nejbližší záchytné pracoviště diagnostického ústavu, pokud není školské zařízení, z něhož osoba utekla, blíže než toto záchytné pracoviště.

Pravomoci policisty České republiky v případě prokázání totožnosti

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti.

V kterých případech vás může legitimovat policista České republiky?

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

 • podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky
 • bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit
 • od níž je požadováno vysvětlení
 • odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím
 • zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události
 • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu
 • která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
 • při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti

 

Kolik obyvatel má ČR?

Česká republika měla k 30.6.2014:  10 521 646 obyvatel.

Meziročně výrazně přibylo přistěhovalých (o 64 %). Celkový počet obyvatelů ČR vzrostl o 9 tisíc. Zásluhou vzrůstu počtu obyvatel byla podle předběžných údajů bilance zahraničního stěhování. Dále se mírně zvýšil počet sňatků (o 9%) a výrazně ubylo zemřelých (o 9%). Během prvního pololetí roku 2014 se podle předběžných údajů živě narodilo 53,1 tisíce dětí, téměř o 0,7 tisíce více než ve stejném období roku 2013.

Veškeré zpracovávané údaje o počtu obyvatel ČR se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství.

Aktuální čísla a další podrobnosti můžete vždy nalézt na stránkách Českého statického úřadu, které jsou čtvrtletně aktualizovány.

Nejdelší řeka v České republice

Nejdelší řekou v České republice je Vltava. Její pramen najdete na Šumavě cca 5km jihozápadně od obce Kvilda, 600m od hranice s Německem. Uvedená pramen je však pouze symbolické místo. Skutečných pramenů je více a nacházejí se na svazích Černé hory. Název řeky pochází ze starogermánského slovního spojení Wilth + ahwa (divoká, dravá voda).

Její délka je 430 km. Nejdelším souvislým vodním tokem na území ČR je Labe s přítokem Vltavy, které dohromady měří 530 km.

Nejhlubší propast v České republice

Uprostřed lesů nedaleko Teplice nad Bečvou se nachází Hranická propast. Leží uprostřed Národní přírodní rezervace „Hůrka u Hranic“ Patří mezi nejhlubší (zatopenou) propasti v ČR.

Geologové odhadují že by mohla dosahovat hloubky až 700m. V roce 1980 dr. Jiří Pogoda spustil speciální sondu do hloubky 260 m. Rekordním ponorem člověka do této propasti je doposud výkon polského potápěče Krzystofa Starnawského, který se v roce 2012 ponořil do hloubky 217m.