Archiv pro štítek: policie

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

V kterých případech je policista oprávněn zajistit osobu?

Policista je oprávněn zajistit osobu, která:

 • svým jednáním bezprostředně ohrožuje svůj život, život nebo zdraví jiných osob anebo majetek
 • v budově útvaru policie úmyslně znečišťuje nebo poškozuje majetek anebo slovně uráží policistu nebo jinou osobu
 • má být předvedena podle jiného právního předpisu
 • utekla z výkonu trestu odnětí svobody, z výkonu ochranného léčení, ústavní výchovy, předběžného opatření nebo ochranné výchovy anebo ze zabezpečovací detence
 • při předvedení kladla odpor nebo se pokusila o útěk
 • byla přistižena při jednání, které má znaky správního deliktu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • není trestně odpovědná a byla přistižena při jednání, které má znaky trestného činu, je-li důvodná obava, že bude v protiprávním jednání pokračovat anebo mařit řádné objasnění věci
 • je nezletilá, je-li to nezbytné pro její navrácení do rodičovské nebo jiné obdobné péče jejímu zákonnému zástupci
 • byla dopadena na základě pronásledování prováděném příslušníkem zahraničního bezpečnostního sboru

Policista po pominutí důvodu zajištění osobu neprodleně propustí, nestanoví-li tento zákon jinak. Je-li pro to právní důvod, předá osobu příslušnému orgánu nebo zařízení pro výkon ochranného opatření.

Zajištění může trvat nejdéle 24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Zajistí-li policista osobu nezletilou nebo osobu, která není trestně odpovědná, je povinen informovat o této skutečnosti neprodleně jejího zákonného zástupce, opatrovníka nebo školské anebo výchovné zařízení, ze kterého osoba utekla, nebo jiné obdobné zařízení, ve kterém je tato osoba umístěna na základě rozhodnutí soudu anebo na základě souhlasu zákonných zástupců anebo opatrovníka. Zákonný zástupce, opatrovník nebo uvedené zařízení jsou povinni bez zbytečného odkladu zajistit odvoz této osoby z útvaru, v němž je osoba zajištěna. Zajistí-li policie výjimečně převezení osoby sama, má tato osoba, její zákonný zástupce nebo opatrovník povinnost uhradit náklady převozu. Policie zajištěnou osobu, která utekla z výkonu ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo předběžného opatření, převeze na nejbližší záchytné pracoviště diagnostického ústavu, pokud není školské zařízení, z něhož osoba utekla, blíže než toto záchytné pracoviště.

V kterých případech má policista právo zastavit a prohledat vozidlo?

Policista České republiky má právo zastavit a prohledat vozidlo tehdy pokud:

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu
 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících
 • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází
 • má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin
 • pátrá-li po osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky
 • pátrá-li po zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech
 • pátrá-li po věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností
 • má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku výše uvedené věci a osoby nacházejí

Policista je oprávněn při zajišťování bezpečnosti prostředků veřejné hromadné dopravy před útoky na jejich provoz a na bezpečnost cestujících v těchto prostředcích provést prohlídku zavazadla, jakož i prostředku veřejné hromadné dopravy, za účelem zjištění, zda v nich není přepravována věc, která by mohla být použita k takovému útoku. Obdobně je oprávněn provést prohlídku osoby za účelem zjištění, zda takovou věc nepřechovává.

Pravomoci policisty České republiky v případě prokázání totožnosti

Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti.

V kterých případech vás může legitimovat policista České republiky?

Policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu:

 • podezřelou ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • zdržující se v prostoru, o kterém lze důvodně předpokládat, že se v něm zdržují cizinci bez povolení opravňujícího k pobytu na území České republiky
 • bezdůvodně se zdržující v bezprostřední blízkosti policií chráněného prostoru nebo v místě, z něhož lze tento prostor účinně ohrozit
 • od níž je požadováno vysvětlení
 • odpovídající popisu hledané nebo pohřešované osoby
 • vstupující do policií chráněného objektu nebo prostoru anebo do místa, kam je policistou zakázán vstup, nebo z tohoto objektu, prostoru anebo místa vycházející
 • která má na místě veřejně přístupném zbraň a je důvodné podezření, že zbraně může být užito k násilí nebo pohrůžce násilím
 • zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo správního deliktu, k požáru anebo jiné mimořádné události
 • která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu
 • která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo správního deliktu
 • na žádost jiné osoby, která má na zjištění totožnosti právní zájem, jakož i osobu, která o prokázání totožnosti policistu žádá, a zjištěné osobní údaje předat osobě, která o prokázání totožnosti požádala, nebo
 • při plnění jiného úkolu, je-li to nezbytné k ochraně bezpečnosti osob a majetku, veřejného pořádku nebo pro předcházení trestné činnosti

 

Pohřešované a hledané osoby – databáze policie České republiky

Aktuální seznam pohřešovaných a hledaných osob na území České republiky najdete na webu Policie České republiky.

Databáze obsahuje aktuální údaje o hledaných a pohřešovaných osobách, po kterých Policie ČR vyhlásila celostátní pátrání. K dispozici je i vyhledávací formulář, kde lze zadat konkrétnější údaje jako je jméno, bydliště, věk, barva očí nebo zvláštní znamení.

Pokud můžete podat nějaké informace k pohřešovaným nebo hledaným osobám, tak se obracejte na linku 158 nebo na nejbližší služebnu Policie České republiky.