Archiv pro štítek: smlouva

Jak podat výpověď smlouvy UPC?

Formulář pro výpověd na stránkách UPC jen tak nenajdete. Je šikovně schovaný. Najdete pouze telefonní kontakt na jejich infolinku, kde vás budou za každou cenu přesvědčovat, aby jste smlouvu nevypovídali, nabízet slevy apod. Musíte tedy zapátrat přímo na diskusním portálu UPC fórum, kde také najdete podrobnější informace jak v případě výpovědi služeb UPC postupovat.

 • Vzor výpovědi služeb UPC najdete v tomto článku.
 • Výpovědní doba je 1 měsíc, a běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena UPC.
 • Vypovědět lze i jednotlivou službu.
 • Nezapomeňte na sjednanou minimální dobu užívání. Obvykle trvá 3 měsíce od uzavření smlouvy. V této době nelze podat výpověď.
 • Účastník je povinen vrátit zařízení UPC nebo doplňkové zařízení, které mu bylo poskytnuto nejpozději do 7 dnů od data ukončení smlouvy. K tomu zařízení je nutné vyplnit a přiložit protokol o vrácení zboží. Ke stažení najdete zde.
 • Vrácené zboží (set-top box nebo modem) se doporučuje při odeslání (poštou) pojistit na 5000,- Kč.

Výpověď je nutné poslat doporučeně na adresu:
UPC Česká republika, s.r.o.
P. O. Box 53
130 11 Praha 3

Nejpozději do 7 dnů od data ukončení smlouvy zašlete zařízení (set-top-box/modem/telefon), které Vám UPC zapůjčilo, na adresu:
UPC Česká republika, s.r.o.
Kostomlatecká 20/39
288 02 Nymburk

Jaké jsou vaše zkušenosti s výpovědí služeb od UPC?

Smlouva o dílo – vzor

Smlouva o dílo – vzor.doc

Smlouva o dílo je velmi často používanou smlouvou, je upravena občanským a obchodním zákoníkem. Strany, mezi kterými se uzavírá smlouva se nazývají zhotovitel a objednatel. Dílem, které je předmětem smlouvy se rozumí zhotovení určité věci, pokud se nejedná o koupi, montáž, údržbu nebo opravu. Jednou z náležitostí této smlouvy je cena za provedení, která je zde domluvena. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, může zhotovitel provedením pověřit někoho jiného. Zhotovitel se však nezbavuje odpovědnosti za provedení. Splátka díla se provádí většinou a po ukončení prací a předání, nebo během provádění činnosti po menších částkách.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li během kontroly nějaké vady nebo nesprávný postup, který byl dohodnut, má právo na jejich odstranění. Jestliže tak zhotovitel neučiní, objednatel má právo odstoupit od smlouvy. Odpovědnost zhotovitele se naplní ve chvíli kdy je dílo dokončeno a dochází k předání.

Smlouva o půjčce – vzor ke stažení

Smlouva o půjčce je dokument, kterým jedna osoba (věřitel) přenechává druhé osobě (dlužníkovi) peníze. Dlužník se touto smlouvou zavazuje peníze vrátit zpět do určité doby.

Typ této smlouvy přesně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku:

 • Smlouvou o půjčce věřitel přenechává dlužníku určité množství věcí druhově určených (tj. zastupitelných, například peníze, ale také třeba obilí), dlužník se naopak zavazuje stejné množství věcí stejného druhu po určité době vrátit.
 • Půjčka může být bezúplatná nebo úplatná, smluvní strany si mohou sjednat úroky. Výši úroků lze sjednat libovolně, nepřiměřeně vysoký úrok by však pravděpodobně soud věřiteli nepřiznal. V případě nepeněžní půjčky (např. již zmiňované obilí) je naopak možné sjednat si vrácení komodity v lepší kvalitě anebo vyšším množství.

Tento typ smlouvy se hodně podobá smlouvě o úvěru.

Smlouva o půjčce by měla obsahovat:

 • věřitel (jméno, adresa, rč)
 • dlužník (jméno, adresa, rč)
 • výše půjčené částky
 • měna částky
 • výše úroku
 • doba splatnosti půjčky
 • počet splátek

smlouva o půjčce (dokument .doc 32 kB)