Archiv pro štítek: vzor

Výpověď ukončení smlouvy UPC – vzor, formulář ke stažení

Výpověď smlouvy UPC si můžete stáhnout u nás.

vzor výpověď UPC (dokument WORD)

Stačí doplnit:

 • číslo smlouvy (totožné s variabilním číslem plateb za služby UPC)
 • vaše Jméno a příjemní
 • adresu
 • kontakt (e.mail. telefonní číslo)
 • číslo občanského průkazu
 • které služby vypovídáte
 • na závěr výpovědi datum, vaše jméno a příjmení a podpis

Výpověď zašlete doporučeně na tuto adresu:

UPC Česká republika, s.r.o.
P. O. Box 53
130 11 Praha 3 – Žižkov

Podrobné informace o tom jak podat výpověď služeb od UPC najdete v jiném článku na tomto odkazu.

Objednávka

objednavka

Objednávka je návrhem kupní smlouvy zavazující pouze kupujícího, nebo uzavřením kupní smlouvy, která už je závazná pro obě strany, jak kupujícího, tak prodávajícího. Běžná smlouva vzniká okamžikem podpisu obou smluvních stran. Objednávka musí obsahovat předepsané náležitosti, jako je určení zboží a jeho množství, cenu, datované podpisy obou smluvních stran, způsob a místo dodání zboží a technické údaje jako je telefon, fax a jiné. Jestliže se objednávka zasílá poštou, zasílá se doporučeně.

Smlouva o dílo – vzor

Smlouva o dílo – vzor.doc

Smlouva o dílo je velmi často používanou smlouvou, je upravena občanským a obchodním zákoníkem. Strany, mezi kterými se uzavírá smlouva se nazývají zhotovitel a objednatel. Dílem, které je předmětem smlouvy se rozumí zhotovení určité věci, pokud se nejedná o koupi, montáž, údržbu nebo opravu. Jednou z náležitostí této smlouvy je cena za provedení, která je zde domluvena. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, může zhotovitel provedením pověřit někoho jiného. Zhotovitel se však nezbavuje odpovědnosti za provedení. Splátka díla se provádí většinou a po ukončení prací a předání, nebo během provádění činnosti po menších částkách.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li během kontroly nějaké vady nebo nesprávný postup, který byl dohodnut, má právo na jejich odstranění. Jestliže tak zhotovitel neučiní, objednatel má právo odstoupit od smlouvy. Odpovědnost zhotovitele se naplní ve chvíli kdy je dílo dokončeno a dochází k předání.

Smlouva o půjčce – vzor ke stažení

Smlouva o půjčce je dokument, kterým jedna osoba (věřitel) přenechává druhé osobě (dlužníkovi) peníze. Dlužník se touto smlouvou zavazuje peníze vrátit zpět do určité doby.

Typ této smlouvy přesně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku:

 • Smlouvou o půjčce věřitel přenechává dlužníku určité množství věcí druhově určených (tj. zastupitelných, například peníze, ale také třeba obilí), dlužník se naopak zavazuje stejné množství věcí stejného druhu po určité době vrátit.
 • Půjčka může být bezúplatná nebo úplatná, smluvní strany si mohou sjednat úroky. Výši úroků lze sjednat libovolně, nepřiměřeně vysoký úrok by však pravděpodobně soud věřiteli nepřiznal. V případě nepeněžní půjčky (např. již zmiňované obilí) je naopak možné sjednat si vrácení komodity v lepší kvalitě anebo vyšším množství.

Tento typ smlouvy se hodně podobá smlouvě o úvěru.

Smlouva o půjčce by měla obsahovat:

 • věřitel (jméno, adresa, rč)
 • dlužník (jméno, adresa, rč)
 • výše půjčené částky
 • měna částky
 • výše úroku
 • doba splatnosti půjčky
 • počet splátek

smlouva o půjčce (dokument .doc 32 kB)

 

 

Odmítnutí žádosti o místo – vzor ke stažení

Odmítnutí žádosti o místo je dokument, kterým zaměstnavatel sděluje uchažeči o místo, že byl odmítnut z výběrového řízení na danou pracovní pozici. V žádosti by neměl chybět důvod, proč nebyl uchazeč vybrán, např. z důvodu nesplnění všech požadavků.

 

Odmítnutí žádosti o místo asistentky finančního ředitele

 

Vážená paní Nováková,

s lítostí Vám musíme oznámit, že nesplňujete všechny předpoklady pro přijetí na místo asistentky finančního ředitele.

V následujících měsících však plánujeme otevřít nové pobočky, přičemž vznikne řada nových pracovních míst. Nabízíme Vám možnost zaslání podrobnějších informací o těchto pracovních místech, až budou aktuální.

Jsme přesvědčeni, že se Vám podaří brzy najít jiné místo odpovídající Vaší kvalifikaci a dovednostem.

S pozdravem

 

(vlastnoruční podpis)

Pavel Veselý
vedoucí oddělení

 

odmítnutí žádosti o místo (dokument .doc 28 kB)

odmítnutí žádosti o místo (dokument .pdf 239 kB)

Čestné prohlášení – vzor ke stažení

Čestné prohlášení je dokument, kterým potvrzujeme pravdivost uvedených údajů. Bývá velmi často součástí smluv a jiných dokumentů, kde uvádíme svoje osobní údaje.

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů

Já ……………………………………………,…………………………..

datum narození ……………………………………………………….

bytem ………………………………………………………………..,

 

tímto  čestně prohlašuji,

že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, jsem uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom toho, že pokud by mnou uvedené informace byly obráceny v opak, budu čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům.

V …………………………………..   dne   …………………………

…………………………….
podpis

 

čestné prohlášení (dokument .doc 27 kB)

čestné prohlášení (dokument .pdf 103 kB)

 

Pracovní posudek – vzor

Pracovní posudek je dokument, který vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance. Uvádí se v něm hodnocení práce zaměstnance, jeho kvalifikace, schopnosti a dalších údaje, které souvisí s výkonem jeho práce.

Pracovní posudek upravuje zákoník práce. Konkrétně zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v Části třinácté Společná ustanovení, Hlava VII: Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek, § 314 a § 315.

Posudek by měl být zaměstancem vydán do 15 dní od jeho požádání. Nesmí být ale vydán dříve než 2 měsíce před skončením pracovní poměru se zaměstnancem. S obsahem posudku musí být zaměstnanec seznámen.

Dokument by měl obsahovat:

 • jméno a příjmení pracovníka
 • od kdy byl v společnosti zaměstnán
 • pracovní funkce
 • pracovní hodnocení
 • datum vypracování posudku
 • podpis odpovědného pracovníka

.

pracovní posudek (dokument .doc 24 kB)

pracovní posudek (dokument .pdf 153 kB)

Předávací protokol k bytu – vzor ke stažení

Předávací protokol k bytu je nezbytným dokumentem, který slouží jako příloha k nájemní smlouvě a zamezuje tak v budoucnu případným sporům, kdy je pronajímaný byt vybaven zařízením jako je nábytek, elektrospotřebiče, atd …

Tímto dokumentem se zaznamená stav věcí v okamžiku předání.

V protokolu by měli být zaznamenány:

 • stavy měřičů spotřeby elektrické energie, tepla, vody, plynu
 • počty předávaných klíčů od bytu, vchodových dvěří, sklepa, poštovní schránky
 • soupis zařízení a vybavení prostor – popřípadě uvést zjištěné závady (doporučuje se doplnit i fotografie vybavení)

.

předávací protokol k bytu (dokument .doc 32 kB)

předávací protokol k bytu (dokument .pdf 109 kB)